Žádosti o informace

Přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podávání informací na základě žádosti

Žádost o poskytnutí informace lze podat společnosti TV Beskyd s.r.o. ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Žádosti o informace se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Písemné žádosti o informace jsou přijímány v sídle společnosti na adrese:

  1. máje 1000, Rožnov p. R.

Kontaktní poštovní adresa:

TV Beskyd s.r.o.
1. máje 1000
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na e-mail geryk@tvbeskyd.cz

Žádosti o poskytnutí informace podané ústně (tj. i telefonicky), nebo žádosti doručené na e-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců, se nepovažují za žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyřizovány neformálním způsobem a nejsou evidovány. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ze žádosti musí být zřejmé:
a) kterému subjektu je určena,
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
c) jakých informací se žadatel domáhá,
d) dostatečná identifikace žadatele.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Anonymní žádosti se nevyřizují. Anonymní žádostí se rozumí žádost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci žadatele (není uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou falešné).

V souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou informace poskytovány za úhradu podle sazebníku.

 

Back to top button