politika

Česko si už brzy zvolí nové europoslance

V pátek 24. a sobotu 25. května proběhnou v České republice volby do Evropského parlamentu. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Evropský parlament má 751 členů. Za Českou republiku usedne do poslaneckých lavic 21 nových europoslanců, které voliči vyberou ze 40 různých volebních stran.

Volební místnosti v Rožnově pod Radhoštěm

Volební okrsky i zařazení jednotlivých ulic a domů do volebních okrsků zůstává v Rožnově nezměněno. Stejné zůstávají i adresy volebních místností. K drobné změně dochází jen v umístění volební místnosti na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel (volební okrsek č. 12). Protože se evropské volby konají v době maturit, bude volební místnost umístěna v přízemí v prostorách školní jídelny.

Doručení hlasovacích lístků

Hlasovací lístky obdrží Rožnované do řádně označených poštovních schránek podle místa svého trvalého pobytu nejpozději v úterý 21. května. Pokud se stane, že volič hlasovací lístky neobdrží, dostane je v den voleb ve volební místnosti. Voliči s trvalým pobytem evidovaným na radnici na Masarykově náměstí 128 si mohou lístky vyzvednout na oddělení správních činností, matrika – dveře č. 112.

Zkontrolujte si platnost svých dokladů

Každý volič musí před hlasováním prokázat volebním komisařům svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Občan jiného členského státu EU například platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Jak hlasovat

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou volební stranu samostatně. Ve volební místnosti obdrží volič od volebních komisařů prázdnou, tzv. úřední obálku. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků do ní vloží dle svého výběru jeden hlasovací lístek. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nejvýše dvěma kandidátům udělit přednostní hlas tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Chci volit, ale zrovna nejsem v místě svého trvalého pobytu

Pokud volič nemůže hlasovat ve volebním okrsku, do kterého dle adresy svého pobytu spadá, může požádat o vydání voličského průkazu. Volič s trvalým pobytem v Rožnově žádá o vydání voličského průkazu na MěÚ Rožnov p. R., oddělení správních činností, matrika, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (ID datové schránky: epqbwzr). Kontaktními osobami jsou Jana Gaďourková a Marie Štůsková, tel: 571 661 160 (dveře č. 112, přízemí MěÚ vlevo). Volič zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem žádá o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, ve kterém je volič zapsán. Volič může požádat o vydání voličského průkazu na adrese MěÚ osobně nejpozději do 16 hodin ve středu 22. května, v listinné nebo elektronické podobě doručeným MěÚ nejpozději do pátku 17. května do 16 hodin. Podání musí být v listinné podobě opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města (elektronický podpis se nevyžaduje). Podání doručená po lhůtách nebudou vyřízena. Vyhotovené voličské průkazy se vydávají nejdříve od čtvrtku 9. května. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Chci volit do přenosné volební schránky

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat radnici nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat doma na adrese trvalého pobytu do přenosné volební schránky. Volební okrsková komise v takovém případě vyšle na jeho adresu své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat elektronicky na e-mail: hana.bockova@roznov.cz či sdělit na tel.: 739 503 554 nebo 730 807 776.

Chci volit, ale po 14. dubnu jsem se přestěhoval do jiné obce

Volič, který se po 14. dubnu odstěhoval z Rožnova a chce volit v místě svého nového trvalého pobytu, musí požádat MěÚ Rožnov p. R o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a toto potvrzení předložit obecnímu úřadu v místě svého nového trvalého pobytu do 22. května do 16 hod. Pokud tuto lhůtu zmešká, může potvrzení o vyškrtnutí předložit ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě svého nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat v daném volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Volič, který se naopak po 14. dubnu do Rožnova přistěhoval, musí postupovat obdobně.

Kontaktní osobou po vydání nebo předložení potvrzení o vyškrtnutí voliče ze seznamu voličů za MěÚ Rožnov pod Radhoštěm je Hana Bočková (tel. 739 503 554) nebo Veronika Janíková (tel. 730 807 776), odbor kanceláře starosty.

Chci volit, ale nejsem občanem ČR

Občan jiného členského státu EU může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v Rožnově pouze za předpokladu, že si nejpozději do 14. dubna podal u MěÚ Rožnov p. R žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Veronika Janíková, vedoucí odboru kanceláře starosty

Přehled volebních okrsků v Rožnově pod Radhoštěm

Okrsek Volební místnost Trvalý pobyt oprávněných voličů
1 Základní škola Videčská

Videčská 63

Bayerova, Čechova, Hradisko, Hrnčířská, Chobot, Kramolišov, Láň, Masarykovo náměstí, Na Drahách, Na Zahradách, Nádražní, náměstí Míru, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Pionýrská, Pivovarská, Sokolská, Uhliska, Ve Včelíně, Videčská, Zátiší čp. 104, 114, 513-517, 796, 1104, 2197, 2399
2 Základní škola Záhumení

Boženy Němcové 1180

Boženy Němcové, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka, Na Stráni, Sluneční, Zátiší čp. 2240
3 Mateřská škola Tylovice

Tylovice 1877

Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jasanová, Jurajdova, Kulišťákova, Luční, Na  Končinách, Na Vyhlídce, Nezdařilova, Sadová, Tvarůžkova, Tylovice, V Aleji, Za Hážovkou
4 Požární zbrojnice

Hážovice 2152

Hážovice
5 Mateřská škola Horní Paseky

Ostravská 307

Bačová, Frenštátská, Horní Kouty, Horní Paseky, Jarní, Karlova, Kinských, Kročákova, Lipová, Mladějovského, Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Pod Strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U  Kantorka, Žerotínská
6 Základní škola Pod Skalkou

Bezručova 293

5. května čp. 1521-1526, 2943, Beskydská, Bezručova, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Hradišťko, Javornická, Lesní, Letenská, nábřeží Dukelských hrdinů, Obránců míru, Pletařská, Pod Kozincem, Pod Skalkou, Příčná, Rekreační, Slezská, Zahradní
7 Základní škola 5. května

5. května 1700

5. května čp. 289, 1527, 1534-1539, 1545-1559, 1700, 1701, 2314, Horská, Za Školou
8 Střední škola zemědělská a přírodovědná (SŠZePř)

nábřeží Dukelských hrdinů 570

5. května čp. 599, 1350-1353, 2847, Vítězná
9 Základní škola Rožnov

pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Tyršovo nábřeží 649

Bučiska, Chodská, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, Tyršovo nábřeží
10 Základní škola Pod Skalkou

Bezručova 293

5. května čp. 1340-1349, 1505, Dolní Paseky, Drobníkova, Dubková, Habrová, Jahnova, Javorová, Košíkářská, Květinová, Na  Pařeničkách, Okružní, Pod Chlacholovem, Polanského, Putýrky, Sněžná, Šlapetova, Tkalcovská, U Revíru, V Mokrém, Volkova,

Láz če. 09-015, 017-023, 026, 027, čp. 83, 215, 216, 224, 800, 941, 944, 1146, 1186, 1189, 1190, 1226, 1229, 1280, 1374, 1418, 1500, 1504, 1513, 1516, 1566, 1599, 1674-1676, 1678, 1721, 2281, 2288-2292, 2294, 2296, 2561, 2564, 2565, 2568, 2570, 2835

11 Domov mládeže SŠZePř

Zemědělská 500

1. máje, Dopravní, Hasičská, Plynárenská, Pod Lesem, Sklářská, Svazarmovská čp. 2638, Televizní, U Trati, Zemědělská, Zuberská
12 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní 1610

Čs. armády, Koryčanské Paseky, Moravská, Pod Hrází, Svazarmovská čp. 803, 1787, Školní, Travinářská, Valašská
13 Gymnázium

Koryčanské Paseky 1725

Borová, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská čp. 44, 119, 819, 1011, 1393, 1394, 1444, 1508, 1574-1578, 1682, 1684, 1692-1695,

Láz čp. 05-07, Láz čp. 214, 217-223, 228, 443, 448, 722, 768, 782, 837, 962, 1213, 2282-2287, 2509, 2543, 2545, 2546, 2548, 2562, 2563, 2566

14 Základní škola 5. května

5. května 1700

5. května čp. 1013-1019, 2866, Jaroňkova, Kulturní

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button