společnost

Důležité informace z odboru životního prostředí a výstavby

Ochrana ovzduší – kontrola kotlů na pevná paliva
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o  celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a  údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o  provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou.
Provedením kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejsou nijak dotčeny (tedy nadále platí a musejí být splněny) další povinnosti provozovatele vyplývající z jiných právních předpisů, např. vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a  revizi spalinové cesty, nebo vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a  rozvodů tepelné energie, či z pokynů výrobce spalovacího stacionárního zdroje.
Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, bude od 1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o  jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5. Jedná se o 1. a 2. třídu kotle. Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Ochrana lesa – vjezd motorovými vozidly do lesa je zakázán
Problematikou vjezdu motorových vozidel na pozemky určené k plnění funkcí lesa se zabývá zákon č.  289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů, kde je v § 20 odst. 1 písm. g) definováno, že v lesích je zakázáno jezdit a  stát s motorovými vozidly. Výjimku z tohoto zákazu může povolit vlastník lesa.
Možnost zastavit a zkontrolovat motorové vozidlo má Policie České republiky a lesní stráž. Vjezd, popřípadě stání motorového vozidla na pozemcích určených k plnění funkcí lesa je přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Myslivost – psi v lese pod dohledem
Pohyb domácích a hospodářských zvířat v honitbách upravuje zákon č.  449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, kde dle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbách mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Ochrana vod – provoz jímek a domovních ČOV
Vlastníci rodinných domů a rekreačních objektů, kteří akumulují odpadní vody v jímce na vyvážení, jsou povinni podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a  o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let (na dokladech o  vývozu musí být uvedeno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody, lokalizace jímky, množství odvezené odpadní vody, název osoby, která jímku vyvezla a název čistírny odpadních vod, na které budou vody zneškodněny).
Kdo vypouští odpadní vody ze septiku nebo domovní ČOV do vod povrchových nebo podzemních, musí mít k tomuto vypouštění platné povolení k nakládání s  vodami podle § 8 vodního zákona (tedy povolení k vypouštění těchto vod). Dále musí provozovatel provádět rozbory těchto vypouštěných odpadních vod podle podmínek tohoto povolení nebo provádět revize u  ohlášených ČOV.

Ing. Věra Šulová, vedoucí odboru životního prostředí a výstavby

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button