Blog

Krátké zaznamenání Čeňka Kramoliše k činnosti obce roku 1792

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

Aby při řízení obce či města nedocházelo k nepatřičnostem, bylo skrze Milost Pana, více krajského barona ze Zwole, při držené v kraji visitaci přednešené sub dato 8. oktobris 1792 punkta. Z tohoto nařízení je uvedeno alespoň Krátké zaznamenání, jak jej zapsal Čeněk Kramoliš.

Obecní sezení i úplné hromady bývaly v bytě v purkmistrově, až od roku 1773 se odbývaly na radnici. Mezi odsouhlasenými punkty byl mimo jiné i ten, který se týkal představitelů města. Chtěl-li purkmistr nebo rychtář někam na den neb na noc odejíti neb odejeti, musil dříve k tomu požádati pány spolupředstavené a úřad svůj na ten čas odevzdati purkmistru mladšímu neb rychtáři mladšímu. Bez povolení spoluradních nesměl z domu odejíti na delší dobu.

V Rožnově zvláště v rynku všechno znovu stavěné (co se znovu stavěti bude) z dobré materie stavěti se má.

Dítky do školy pilně dle nařízení posýlány býti musí. Na opakující hodiny čeleď každý svátek pilně choditi má.

S lesy opatrně zacházeti se má, a nic nevyrubovati, jedině co k nevyhnutelné potřebě jest. A to všechno skrz vrchnostenského lesního představeného vycejchováno býti má.

K ohni potřebné věci v dobré opatrnosti a stavu držeti a neopatrné se světlem zacházení přísně trestati. Ti, kteří tabák v kolni, ve stodole, v maštali a kdekoliv jinde v nebezpečném místě kouřiti se opovažují, areštem a také tělesným bitím napravováni býti mají.

Psi buďte uvázáni, neb „klutkami“ (náhubkem) opatřiti se mají.

Žebráci domácí, kteří sobě chleba zaopatřiti nemohou, od obce živeni býti mají a kdyžby kasa na ně nepostačovala, skládka schválně udělati se má. Cizí pak (žebrák) prvníkrát po šupě (šupem) odeslaný, po druhé, kdyžby se navrátil, 3denním areštem potrestán, po třetí 10 karabáči šlahaný (10 ran karabáčem) a nazpět šupem odeslaný býti má.

Nemocní o „feldjury“ (lékaře) se obstarati a je k sobě zavolati mají.

Učené baby k ženám k porodu pracujícím brány býti musí.

Čistota na městečku a po ulicích pořádek pilně zachovávati se má.

Cesty, mosty, lávky opravovati a stále v dobrém zdraví (!) zachovávati se mají.

Jak patrno, již roku 1792 byl obecní úřad pracemi přetížen a zodpovědnost měl velkou, konstatuje rožnovský spisovatel Čeněk Kramoliš. (sb)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button