společnost

PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE: Kaufland v Rožnově

Ano, či ne? Ani po 15 letech není tato otázka ještě stále definitivně zodpovězena.

Od samého počátku (rok 2005) byl občanský odpor proti jeho výstavbě na Jižním městě intenzivní – dopis se 70 podpisy žádající, aby pozemek ČSAD nebyl Kauflandu prodán, nesouhlasné stanovisko obchodníků a jejich zaměstnanců s 270 podpisy s jeho výstavbou, ankety mezi občany města – v jedné osloveno celkem 1972 občanů, z toho 1237 bylo proti, 655 pro, zbytek se zdržel, ve druhé z oslovených 4441 občanů bylo 2215 proti, 1681 pro, zbytek se nevyslovil – v procentech to bylo 63 % a 50 % proti Kauflandu a 33 % a 38 % pro, tedy jasná většina občanů (nejenom Jižního) města odmítla Kaufland.

Nejenom občané, také orgány města měly výhrady – zastupitelstvo města vyjádřilo v roce 2005 svým jednomyslným (18 hlasy přítomných) usnesením zásadní nesouhlas s realizací výstavby Kauflandu. Komise životního prostředí v roce 2006 se usnesla, že realizací záměru by došlo ke zvýšení dopravní zátěže, ke zhoršení životního prostředí obyvatel žijících v okolí a k existenčnímu ohrožení některých živnostníků.

Také tehdejší městský architekt konstatoval, že navržené řešení stavby Kauflandu naznačuje variantu, která je pro daný prostor nevhodná, doporučil hlavní parkovací stání řešit pod objektem a klást velký důraz na intenzivní využití zeleně a její hojnou výsadbu jak podél komunikací, tak i v prostoru parkovišť.

Po změně ve vedení města přijalo zastupitelstvo města v roce 2007 nejtěsnější většinou usnesení, kterým vyslovilo souhlas s výstavbou Kauflandu pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky a kterým zároveň žádá investora, aby postupoval citlivě s ohledem na občany žijící v této lokalitě a aby učinil vše pro to, aby nedošlo ke zhoršení životních podmínek jejich života. Takové usnesení je samozřejmě nevymahatelné.

Tímto ztratili občané oporu vedení města a proto zahájil obhajobu jejich práv spolek Zdravý Rožnov účastí ve všech správních řízeních souvisejících s Kauflandem (územní řízení, posuzování vlivu na životní prostředí) včetně opakovaných odvolání.

Protože správní úřady (stavební úřady v Rožnově p. R. a na Krajském úřadu ve Zlíně) odmítaly naše námitky a připomínky akceptovat i se jimi zabývat, nezbylo než se soudit. Spolek Zdravý Rožnov vede již šestým rokem soudní spory – naše žalobní body byly např. : Územní rozhodnutí v rozporu s částí územního plánu města neobsahuje podmínku odclonění areálu od sousedících obytných ploch vzrostlou zelení, veškeré námitky žalobce byly stavebním úřadem zamítnuty – vůbec se jimi věcně nezabýval a vydal tak věcně nesprávné rozhodnutí, oblast plánovaného záměru je již v současnosti hygienicky závadnou (zhoršená kvalita ovzduší).

Soudy nám dávají většinou za pravdu, např. citace z rozsudku Krajského soudu v Ostravě :

„Žaloba je důvodná, žalobci neobdrželi odpověď na své námitky, které byly správními orgány oslyšeny, stavební úřad v územním řízení nevyřídil věcně námitky žalobce“.

Spolek Zdravý Rožnov napsal i vstřícný dopis německému majiteli a opakovaně jednal s českými  zástupci Kauflandu ve snaze nalézt kompromisní řešení, bohužel bez kladného výsledku, takže nezbývá, než dále hájit zájmy občanů všemi dostupnými prostředky.

Ivan Lukáš

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button