společnost

Rožnovští hasiči měli v roce 2019 plné ruce práce

Jak známo, Hasičský sbor města Rožnova patří dlouhodobě k profesionálním jednotkám s nejvyšším počtem výjezdů nejen v rámci Valašska, ale i celého Zlínského kraje. Spektrum Rožnovska položilo několik otázek řediteli sboru Karlu Janouškovi. 

Loni jste měli 364 výjezdů, což je jen o 2 méně, než váš rekord z roku 2018. V 90. letech jste přitom měli jen do 200 výjezdů, co je důvodem tak razantního nárůstu?

K navyšování došlo ve vazbě ke zvyšování počtu vozidel a jejich provozem na pozemních komunikacích, to má za následek zvýšení počtu dopravních nehod a úniků provozních kapalin na různých odstavných plochách. Zvýšení počtu technických pomocí souvisí s  rostoucí životní úrovní, lidé například uvíznou ve výtahu, zabouchnou si dveře bytu a uvnitř je dítě, nebo rozvařený oběd a my v případě nebezpečí z prodlení musíme provést nouzové otevření uzavřených prostor. S přibývajícím věkem naší populace, se nám zvýšil také počet asistencí záchranné službě při transportech pacientů. Jedná převážně o snášení pacientů ve vícepodlažních domech, kde nelze využít výtah. Dalším druhem asistencí RZS je poskytnutí předlékařské první pomoci postiženému v náročném terénu s následným transportem pacienta k sanitce, nebo vrtulníku. Někdy se jedná i o větší vzdálenosti. Zvyšuje se i počet zásahů u dopravních nehod s vyproštěním, což souvisí se zvyšujícím se počtem nepozorných řidičů motorových vozidel. Počet požárů je přibližně stejný.

Které zásahy jsou nejvíce náročné a proč?

Jsou to ty, jež bezprostředně souvisí se záchranou lidského života a na místě není v prvopočátku zásahu dostatek sil a prostředků. Hasiči musí v těchto situacích do jisté míry improvizovat. Zde se zúročí jejich odborné a praktické zkušenosti s dovednostmi, které nabyli při odborné přípravě a předchozích zásazích.  

Historickým důvodem zakládání hasičských sborů byly požáry. Jak moc trápí Rožnovsko „červený kohout“ nyní?

Co do počtu požárů je situace přibližně každý rok stejná. Faktorů, které mají vliv na požárnost v daném roce je více. Jedním z nich jsou například klimatické podmínky, kdy je rozhodující zda je rok suchý nebo více prší a navíc má ještě každé roční období svá vlastní specifika. Na jaře záleží například, jestli jsou rychlejší občané nebo tráva, když prší tak tráva vyroste rychle a přeroste starou, nedochází pak k častému pálení vyhrabané staré suché trávy. Při teplém suchém jaru začnou občané trávu vyhrabávat, následně pálit a při větru dochází k rozšíření ohně do lesních porostů. V létě hoří vozidla (čas dovolených, větší provoz, vyšší teploty) a lesní porosty, na podzim se začne topit a začne docházet k zahoření v komínových tělesech. Na konci roku máme svátky zakončené Silvestrem s tradičními ohňostroji, které nesou také značné riziko požárů. V průběhu celého roku se díky neopatrnosti při topení pevnými palivy a při přípravě potravin, také nějaký ten červený kohout objeví. Novým fenoménem se staly lampiony, balóny štěstí, které už způsobily nespočet požárů. 

Jak tedy máme postupovat, pokud budeme chtít létající balón štěstí vypustit?

V první řadě přesně dodržujte přiložený návod výrobce! Především – balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18 let. Nedovolte, aby si s ním hrály děti. Vypouštějte ho jen za bezvětří, v blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty. Nikdy je nevypouštějte v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, v nichž se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice apod. Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu. Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.

Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku, jeho volným vypuštěním na oblohu se vystavujete riziku založení požáru, za což hrozí postih. Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití! Také při nedodržení požadavků uvedených v návodech, aniž vznikne požár, vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně.

Opakujícím se problémem mnoha měst jsou nevhodně zaparkovaná auta bránící průjezdu hasičské techniky po sídlištích. Zlepšili se v tomto směru rožnovští šoféři?

Ne, nezlepšili, u těchto řidičů asi zatím nehořelo a nepotřebovali záchrannou službu. Na sídlištích se nejvíce projevuje bezohlednost jedinců k ostatním. Je zajímavé, že když nás tito lidé potřebují, tak se velice pohoršují nad bezohledností ostatních, ale sami parkují o pár metrů dál na chodnících, nebo veřejné zeleni a maminky s kočárky, pak utíkají po silnici před našimi vozidly přijíždějícími k zásahu, protože nemají kam uhnout. K mírnému zlepšení ale došlo v místech, kde jsou vybudována nová parkovací místa.

Jak je to s technikou – nepotřebuje váš motopark obnovu? 

Samozřejmě, že techniku obnovit potřebujeme. Spolu se zřizovatelem se o to stále snažíme. Při našem společném snažení využíváme všech možných dotací, ovšem je to běh na delší trať. Nejstarší naše vozidlo je z roku 1982 a nejmladší z roku 2006. Průměrný věk naší techniky cca 24 let. Nutno ale dodat, že všechna vozidla jsou v řádném technickém stavu a připravena na výjezd k zásahu. Každopádně bychom uvítali v této záležitosti jakoukoli finanční podporu od veřejnosti. Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button