Blog

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ — EKONOM (KA) OBECNÍHO ÚŘADU

Starosta obce Dolní Bečva vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na obecním úřadu Dolní Bečva na pozici ekonom (ka) obecního úřadu na dobu neurčitou na plný úvazek s nástupem nejpozději od  1. 1. 2023.

POŽADAVKY:

 • Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru + 2 roky praxe v oboru
  nebo
 • Vyšší odborné vzdělání ekonomického směru + 5 let praxe v oboru
 • Znalost ovládání PC na uživatelské úrovni

VÝHODOU:

 • Znalost podvojného účetnictví a zákona o DPH
 • Znalost zákona o finanční kontrole, zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a jeho přezkumu
 • Vedení účetnictví územního samosprávného celku

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

 • Platová třída 10 dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (příloha č. 1), osobní příplatek a odměnu lze poskytnout v souladu se zákoníkem práce
 • pracovní benefity: příspěvek na penzijní připojištění, na stravování, zdravotní prevenci a na životní jubilea

Další nezbytné předpoklady:

 • STÁTNÍ OBČANSTVÍ České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice
 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Znalost jednacího jazyka
 • Bezúhonnost

UCHAZEČI PODAJÍ PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, KTERÁ MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:

 • Jméno, příjmení, titul uchazeče
 • Datum a místo narození uchazeče
 • Státní příslušnost uchazeče
 • Místo trvalého pobytu uchazeče
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • Datum a podpis uchazeče

K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO DOKLADY:

 • Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte v termínu do 20. 10. 2022 na adresu:

Obecní úřad Dolní Bečva
starosta obce
Dolní Bečva čp. 340
756 55 Dolní Bečva

Obálku s přihláškou označte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“

V Dolní Bečvě dne 4. 10. 2022
Bc. Pavel Mana, v. r.
starosta obce

(inzerce)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button